سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فرمهینی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد میرزاخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
نورعلی ساجدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

تنش خشکی به عنوان یکی از شایع ترین عامل غیرزنده که گیاهان زراعی آن را تجربه می کنند شناخته می شود غلات تامین کننده ۷۰درصد غذای مردم کره زمین می باشند گندم دربرابر خشکی مقاومت چندانی ندارد و نمی تواند به مدت طولانی خشکی و کم آبی را تحمل نماید بدین منظور آزمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد تیمار های آزمایش شامل آبیاری درسه سطح ۱۰۰و۸۵و۷۰درصد نیاز آبی گیاه که درتیمار اصلی مصرف مواد جاذب رطوبت درشش سطح شاهدکوددامی ۳۰تن درهکتار کود دامی ۱۵تن درهکتار+مصرف ۴تن زئولیت درهکتار کود دامی ۱۵تن درهکتار +مصرف ۲تن بنتونیت درهکتار و مصرف ۴تن زئولیت درهکتار+مصرف ۲تن بنتونیت درهکتار و کوددامی ۱۵تن درهکتار+مصرف ۴تن زئولیت درهکتار+مصرف ۲تن بنتونیت درهکتار درکرتهای فرعی روی گندم رقم الوند انجام شد نتایج نشان داد که اثرتنش آبی برصفاتی مانند سرعت از دست دادن آب RWL و عملکرد دانه خوشه درسطح یک درصد و کمبود آب اشباع WSD و مقدار کلروفیل درسطح پنج درصد معنی دار شدند.