سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیاوش طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد جعفرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالرحمن محمدخانی – دانشگاه شهرکرد
احمدرضا گلپرور – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

گاوزبان(. Borago Officinalis L ) گیاهی است یکساله، از خانواده Boraginaceae که دارای خواص متعدد دارویی، صنعتی و علوفه ای می باشد. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانهزنی گل گاوزبان آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار شامل شاهد، ۴۰ ، ۸۰ و ۱۲۰ میلیمولار کلرید سدیم با ۴ تکرار در آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود انجام شد. نتایج نشان داد تیمار شاهد با ۷۸ / ۱میلیمتر بیشترین و تیمار ۱۲۰ میلی مولار شوری با ۰/۹۳ میلی متر کمترین طول ریشه چه را به خود اختصاص دادند. همچنین تیمار شاهد با ۵۴ / ۲میلیمتر بیشترین و تیمار ۱۲۰ میلی مولار شوری با ۷۷ / ۰میلیمتر کمترین طول ساقه چه را به خود اختصاص دادند. تیمار شاهد با ۸۵ % بیشترین و تیمار ۱۲۰ میلی مولار شوری با ۷۰ % کمترین درصد جوانه زنی را به خوداختصاص دادند. همچنین تیمار شاهد با ۳۸ / ۰ بیشترین و تیمار ۱۲۰ میلی مولار شوری با ۲۳ / ۰ کمترین سرعت جوانه زنی را به خود اختصاص دادند