سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
امید سفالیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
مجید شکرپور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

شوری یکی از مهمترین مشکلات تولید مناطق خشک و نیمه خشک دنیاست همچنین مساله شوری به عنوان عاملی فزاینده در مزارع فاریاب کشور خصوصا مزارعی که با آب چاه آبیاری می شوند از اهمیت خاصی برخوردار است به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف شوری برروی رشد گیاه چه و مقاومت پنبه در مرحله ۶-۴ برگچه ای به شوری ازمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد دراین مطالعه تاثیر سه سطح شوری صفر، ۷۰ میلی مولار و ۱۴۰ میلی مولار برروی تعدادی از صفات مورفولوژیک فیزیولوژیک و رشد گیاه چه تعدادی از ارقام پنبه موجود در ایران مورد بررسی قرارگرفت. نتایج تجزیه های آماری نشان داد که اثرات شوری برروی طول ریشه، ارتفاع ساقه، وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه بیوماس و مقدار کلروفیل معنی دار بود.