سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله بحرانی – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
جعفر پوررضا – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
مهتا حق جو – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

تنش خشکی بعنوان مهمترین عامل محدود کننده، نقش مهمی در کاهش تولید گیاهان زراعی در جهان دارد. بنابراین دستیابی به ژنوتیپهای مقاوم ضروری میباشد. به منظور بررسی اثر خشکی روی جوانه زنی و رشد گیاهچه ۱۵ رقم گندم شامل کراس عدل، پیشتاز، نیک نژاد، شیراز، مرودشت، چمران، استار، داراب ۲ و کویر، یاواروس، اینیا، دز، ویناک، شوا مالد وS78-18 در ۴ سطح مختلف خشکی (۰، ۰/۲-، ۰/۴-، ۰/۸- و ۱/۲- مگاپاسکال) با استفاده از پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ طرحی بصورت آزمایش فاکتوریل دو فاکتور ه در ۴ تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. پس از جوانه زنی، طول ساقه چه، وزن خش ک ساقه چه، تعداد ریشه چه و وزن خشک ریشه چه اندازه گیری شد . نتایج این آزمایش نشان داد که رشد طولی ریشه چه نسبت به طول کلئوپتیل در تیمارهای مختلف بالاتر بود که حاکی از توانایی جذب آب و گسترش بیشتر ریشه چه در شرایط خشکی می باشد. رقم شیراز در وزن خشک ریشه چه اختلاف معنی داری بین سطوح خشکی با شاهد مشاهده نداشت، که این عامل می تواند یک مزیت برای این رقم محسوب شود . ارقام کراس عدل، استار، اینیا و چمران بدلیل تعداد ریشه چه و نیز وزن خشک بیشتر آن در سطوح بالاتر خشکی مقاوم به سطوح بالای خشکی تشخیص داده شدند. در مجموع، نتایج نشان داد که رقم کراس عدل ، استار و چمران در (P= -1/2) از نظر طول ساقه چه و وزن خشک ریشه چه و طول کلوئوپتیل نسبت به سایر ارقام مقاوم تر و ارقام نیک نژاد، کویر، دز، ویناک و پیشتاز مقاومت کمتری نسبت به سایر ارقام داشتند.همچنین ارقام مرودشت، یاواروس، شوامالد، داراب ۲ ، شیراز و ۱۸-S78 در بین این دو گروه از نظر مقاومت به خشکی قرار گرفتند.