سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آمنه اسدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهدی میرزا –
ارغوان حاجی محمد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرت نش خشکی برعملکرد و صفات مورفولوژیک گیاه ریحان سبز Ocimum basilicum L. اکوتیپ شوشتر این تحقیق درمزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درسال ۱۳۹۰ انجام پذیرفت آزمایش با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و سه سطح تنش رطوبتی ۹۰و۶۰و۳۰ درصد ظرفیت زراعی FC اجرا گردید نتایج نشان داد که اثرتنش خشکی برکلیه صفات اندازه گیری شده ارتفاع گیاه قطربزرگ و کوچک تاج پوشش طول بلندترین میانگره قطرساقه طول گل آذین اصلی طول دمگل تعدادساقه گلدار طول برگ عرض برگ طول دمبرگ عملکرد برگ عملکرد ساقه عملکرد دمبرگ عملکرد گل آذین و عملکرد گیاه معنی دار بود مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد برگ ساقه دمبرگ گل آذین و کل گیاه به ترتیب با میانگین ۳۵۶۴/۱و۳۵۲۹/۰۷و۱۴۹/۸و۲۸۸۲/۱و۱۰۱۱۷/۳ کیلوگرم درهکتار ازتیمار بدون تنش ۹۰درصد ظرفیت زراعی حاصل گردید نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش عملکرد و اجزا عملکرد گیاه گردید.