سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ارغوان حاجی محمد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهدی میرزا –
علیرضا جنیدی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به منظور برسی اثرتنش خشکی بربرخی خصوصیات مرفولوژیک وعملکرد ماده خشک سه جمعیت ریحان بنفش Ocimum basilicum var.purple آزمایشی درسال ۱۳۹۰ درایستگاه تحقیقات البرزکرج اجرا گردید ازمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید فاکتوراصلی شامل جمعیت های کرج اصفهان وشوشتر فاکتورفرعی شامل تنش رطوبتی ۹۰و۶۰و۳۰درصد ظرفیت زراعی که درطی دوره رشد گیاه از مرحله استقرار گیاهچه تامرحله بذررفتن اعمال گردید نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین جمعیت هایم ختلف به لحاظ طول ساقه طول ریشه و قطرریشه اختلاف اماری درسطح ۵درصد و همچنین به لحاظ طول گل آذین درسطح ۱درصد مشاهده گردید تجزیه واریانس سطوح مختلف تنش خشکی برتمامی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد درسطح ۵ درصد اختلاف معنی داری داشت مقایسه میانگین جمعیت ها نشان داد که بیشترین عملکرد گل آذین درجمعیت اصفهان ۳/۳۳ تن درهکتار و کمترین درجمعیت کرج ۲ تن درهکتار وجود داشت