سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه محمدی البرزی – دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
فضل الله صفی خانی –
جعفر مسعودسینکی – دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

چکیده:

به منظوربررسی اثرتنش خشکی برجمعیت های مختلف گیاه دارویی انیسون آزمایشی درسال زراعی ۱۳۹۰ درایستگاه تحقیقات البرز واقع درکرج با استفاده ازطرح اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۴ تکرار اجرا گردید عامل اصلی شامل ۳ جمعیت سبزه وار کرمان و جیرفت و عامل فرعی شامل ۴سطح تنش خشک ۹۰و۷۰و۵۰و۳۰ درصد ظرفیت مزرعه بودند نتایج نشان داد که اثرعامل اصلی جمعیت برتعدادچترووزن خشک برگ و همچنین اثرعامل فرعی تنش خشکی برارتفاع گیاه قطرتاج پوشش کوچک قطرتاج پوشش بزرگ تعدادساقه فرعی تعدادچتروزن خشک ریشه وزن خشک ساقه وزن خشک برگ و عملکرد کلاختلاف معنی دار داشت اثرمتقابل عامل اصلی درفرعی برتعدادچتردرسطح ۱درصد و برقطرتاج پوشش کوچک وزن خشک ساقه و عملکرد کل درسطح ۵ درصد معنی دار بود مقایسه میانگین اثرعامل اصلی جمعیت نشان داد که بیشترین تعدادچتر از جمعیت جیرفت با میانگین ۶۶/۶۲ عدد دربوته و وزن خشک برگ از جمعیت سبزه وار با میانگین ۱۹۸۵۴۳ کیلوگرم درهکتار بدست آمد.