سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه محمدی البرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهلول عباس زاده – دکتری تخصصی
فضل الله صفی خانی – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جعفر مسعودسینکی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرتنش خشکی بربرخی صفات رویشی گیاه دارویی انیسون منطقه سبزه وار آزمایشی درسال زراعی ۱۳۹۰ با استفاده از طرح آماری اسپلیت پلات در۴سطح تنش خشکی ۹۰و۷۰و۵۰و۳۰درصد ظرفیت مزرعه دراییستگاه تحقیقات البرز واقع درکرج به اجرا درآمد تاثیر تنش خشکی برقطر تاج پوشش کوچک قطر تاج پوشش بزرگ تعدادچتر وزن خشک ساقه وزن خشک برگ و عملکرد کل درسطح ۱ درصد معنی دار بود مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه ۴۷/۷۵سانتی متری قطر تاج پوشش کوچک ۳۲/۲۵ سانتیمتر و قطرتاج پوشش بزرگ ۴۱/۲۵ سانتیمتری تعدادچتر ۷۸/۲۵ عدد دربوته وزن خشک ریشه ۸۶۰۰۰ کیلوگرم درهکتار وزن خشک ساقه ۵۶۷۵۰۳ کیلوگرم درهکتار وزن خشک برگ ۳۴۲۸۳۵ کیلوگرم درهکتار و عملکرد کل ۹۹۶۳۳۸ کیلوگرم درهکتار از۹۰درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد.