سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منیره فرهاد پور اصلی ارده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی با گرایش گیاهان دارویی دانش
شهربانو بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی با گرایش بیماری شناسی گیاهی

چکیده:

متابولیت های ثانویه موجود در گیاهان ، ترکیباتی هستند که نقش چندانی در فرآیند های اصلی گیاه مانند تنفس و فتوسنتز ندارند. این ترکیبات از متابولیت های اولیه توسط مسیرهای خاصی به منظور اهدافی نظیر جذب حشرات گرده افشان، نقش تدافعی در برابر بیماریها، آفات، افزایش تحمل گیاه در برابر شرایط نا مساعد محیطی (گرما ، خشکی و…) ، افزایش توان رقابتی وغیره تولید میشوند.( ۱). شواهد زیادی حاکی از نقش مهم این ترکیبات در واکنش گیاه به عوامل محیطی به ویژه تنش ها وجود دارد. برخی مطالعات نشان می دهد که مقدار این ترکیبات در شرایط تنش به میزان زیادی در گیاه افزایش پیدا می کنند. با توجه به اهمیت برخی از این ترکیبات در زندگی بشرامروز، این مقاله به برسی تأ ثیر تنشهای محیطی مختلف از جمله خشکی، شوری، نور شدید، صدمات مکانیکی و .. برتجمع متابولیتهای ثانویه در گیاهان دارویی م یپردازد.