سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه کارگرحاجی آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فاطمه سفیدکن –
کاظم خاوازی –

چکیده:

کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که درجهت منافع انسان بوده و کارایی بیشتری در جهت استفاده از منابع دارد و با محیط درتوازن است درحال حاضر یکی ازراه هایی که حصول به اهداف فوق را امکان پذیر می سازد استفاده ازمیکروارگانیسم هایی استکه نقش موثری درتامین نیازهای غذایی گیاهان دارد و تحت عنوان کودهای بیولوژیک مطرح است به منظور بررسی اثرتلقیح نشا با کود های بیولوژیک بدون تلقیح با قارچ a1 تلقیح با سویه Glomus intraradices ( a2 و تلقیح با سویه Glomus mosseaea3 برعملکرد و صفات مورفولوژیک و عملکرد آویشن کرک آلود این تحقیق با استفاده ازبلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار درایستگاه تحقیقات البرز کرج درسال ۱۳۹۰ اجرا گردید نتایجتجزیه واریانس نشان داد که اثرتیمارهای اعمال شده درمزرعه برمحیط تاج پوشش قطربزرگ کانوپی تعدادپنجه تعدادساقه فرعی ارتفاع گیاه و عملکرد سرشاخه گلدار درسطح یک درصد و برقطر کوچک کانوپی درسطح پنج درصد معنی دار بود