سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرزاد قابلی – شیراز گلدشت معالی آباد ساختمان نسترن بلوک ۸۳/۲۴۵ واحد۲۰۱
ناصر خدابنده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – تهران جنوب پل گیشا خیابان نسیم مجتمع نسی

چکیده:

به منظوربررسی اثرتغییرطول روزبرتاریخ های مختلف کاشت براجزاعملکردارقام سویااین تحقیق درسال زراعی ۸۹۸۸درمزرعه ای درشهرستان مرودشت به اجرادرآمد. آزمایش به صورت کرتهای خردشده درقالب طرح بلوک کامل تصادقی به سه تکرار انجام گرفت. عامل های رقم شامل ۴سطح (ولیامز ،سحر ،L17 M7 ) درکرت فرعی وتاریخ کاشت شامل سه سطح (۸۸/۴/۸،۸۸/۴/۱۸،۸۸/۴/۲۸ ) درکرت اصلی قرارگرفتند. نتایج نشان دادباتوجه به ماتریس ضرایب همبستگی درمی یابیم که درگلدهی تعدادروزاززمان کاشت وگلدهی رابطه معناداری باGDD ندارنددرغلاف دهی طول روزوGDD بایکدیگروسطح ۱درصد رابطه معناداری دارند. ازنظرتعداددانه درغلاف درسطح ۱درصداختلاف معناداری وجودداردوبیشترین تعداددانه درغلاف مربوط به تاریخ کاشت اول ورقم L17 است ازنظروزن هزاردانه بین تیمارها تفاوت معناداری درسطح ۱%مشاهده شدهمچنین اثرتاریخ کاشت نشان داددرتاریخ کاشت نشان داد. درتاریخکاشتاول رقم L17 بیشترین هزاردانه راداشته است. ازنظرعملکرددانه تفاوت معنی داری درسطح ۱% وجودداشت . وتاریخ کاشت اول بیشترین عملکرددانه ومربوط به L17 است .نظرعمل کرد بیولوژیک درتاریخ کاشت اول تفاوت معنی داری مشاهده شدهاستباتوجه به نتایج به دست ظامده درشرایط آب وهوایی مرودشت کاشت ژئوتیپ L17 دراوایل تیرماه توصیه می گردد.