سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسیم جدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات
حسین خارا – دانشگاه آزاد لاهیجان
شعبانعلی نظامی –
شهروز برادران نویری – انیستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاوریاری دکتر دادمان

چکیده:

ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchusmykiss اصلی ترین گونه از ماهیان سردابی پرورشی درایران می باشد که هرساله درمراکز مختلف تکثیر اقدام به تکثیر مصنوعی آن می نمایند درروند تکثیر عوامل متفاوتی نظیر تخمکهای استحصالی مولدین ماده همچنین کیفیت و کمیت اسپرم مولدین نر دخیل می باشد دراین پژوهش برخی از ترکیبات یونی اسپرم مولدین نر ماهی قزل آلای رنگین کمان و روابط آنها با کارایی تکثیر مصنوعی مورد بررسی قرارگرفت بطوریکه در۱۵ نمونهه از مولدین نر که ۵ قطعه ۳ ساله ۵ قطعه ۴ ساله و ۵ قطعه ۵ ساله بودند میانگین و انحراف معیار ترکیبات یونی درماهیان ۳و۴و۵ ساله موردب ررسی به ترتیب ۲۵/۴±۲۰۷/۰۲ و۳۶/۷۲±۱۸۴/۹۸و۳۷/۹۷±۱۷۶/۹۶ سدیم و ۲۰/۲۳±۷/۰۱ و ۴/۸±۱۹/۳۶ و ۵/۱۷±۱۷/۴۸ پتاسیم و ۲/۲۴±۸/۵۶و۱/۳۹±۵/۴۲و۲/۴±۵/۰۴ کلسیم ۰/۵±۱/۵۴و۱/۴۷±۲/۰۸ و ۰/۹۳±۱/۸۳ فسفر بدست آمد.