سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهراالسادات رضوی – کارشناس ارشد آلودگی محیط زیست
زهرا خبری – کارشناس محیط زیست
حسین مرادی –
عیسی ابراهیمی –

چکیده:

رودخانه ها ا زمهمترین منابع آب های سطحی و تامین کننده آبشیرین مصرفی دربخشهای شهری کشاورزی و صنعتی هستند به هرحال تهدیداتی مانند انسداد رودخانه هاز طریق احداث سدها بهره برداری بیش از حد آب رودخانه انتقال آب رودخانه ها به سایر بخشها و آلودگی های ناشی از تخلیه فاضلاب ه ازجمله عواملی هستند که به شدت حیات این اکوسیستم آبی را به خطر می اندازند هدف این مطالعه بررسی تغییرات تراکم ماکروبنتوز ها دررودخانه زاینده رود با استفاده از تغییرات پارامترهای فیزیکوشیمیایی درطول سالهای ۷۶-۸۹ در۹ ایستگاه رودخانه زاینده رود است درحقیقت آنچه دراین مطالعه مورد بررسی قرارگرفته شامل تغییرات درپارامترهای فیزیکوشیمیایی مانند دبی EC pH دردوره مورد نظر تغییرات درتراکم ۴ خانواده ماکروپنتوز ها شامل شیرونومیده ، لامبریسیده لامبریکولیده و توبیفیسیده و رابطه بین تغییرات درتراکم جمیعت و پارامترهای فیزیکو شیمیایی. آنالیز از طریق نرم افزار MiniTab15 با استفاده از آنالیز رگرسیون انجام گرفت .