سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین نیکنام – دانشجوی کارشناسی ارشد
هوشنگ فرجی – استادیاران دانشگاه یاسوج
ابراهیم ادهمی –

چکیده:

دراین ازمایش اثرتراکم گیاهی و میزان مصرف نیتروژن برعملکرد کارایی استفاده ازنیتروژن وکارایی بازیافت ظاهری نیتروژن ذرت هیبرید ۷۰۴ درمنطقه ممسنی درسال ۸۷ بررسی گردید آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۳ تکرار اجرا گردید عاملهای آزمایش شامل تراکم بوته درچهارسطح ۷۵۰۰۰و۹۰۰۰۰ و ۱۰۵۰۰۰ و ۱۳۰۰۰۰ بوته درهکتار و میزان مصرف نیتروژن درسه سطح ۲۰۰و۳۰۰و۴۰۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار بود با افزایش تراکم بوته از۷۵۰۰۰ به ۱۳۰۰۰۰ بوته درهکتار کارایی استفاده ازنیتروژن بطور معنی داری از ۳۰/۱ به ۳۲/۳ کیلوگرم درهکتار افزایش یافت با افز ایش مصرف نیتروژن از ۲۰۰به ۴۰۰ کیلوگرم درهکتار کارایی استفاده ازنیتروژن بطور معنی داری از ۳۲/۷به ۳۰/۱ کیلوگرم درهکتار کاهش یافت با افزیاش تراکم بوته از ۷۵۰۰۰ به ۱۳۰۰۰۰ بوته درهکتار کارایی بازیافت ظاهری نیتروژن بطور معنی داری از ۳۵/۳به ۴۸/۶ کیلوگرم درهکتار افزایش یافت