سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسرین نیکنام – دانشجوی کارشناسی ارشد
هوشنگ فرجی – استادیاران دانشگاه یاسوج
ابراهیم ادهمی –

چکیده:

دراین آزمایش اثرتراکم گیاهی و میزان محصول نیتروژن برعملکرد و کارایی فیزیولوژیک ذرت رقم ۷۰۴ درمنطقه ممسنی درسال ۸۷ بررسی گردید آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا گردید عاملهای آزمایش شامل تراکم بوته درچهارسطح ۷۵۰۰۰و۹۰۰۰۰ و ۱۰۵۰۰۰ و ۱۳۰۰۰۰ بوته درهکتار و میزان مصرف نیتروژن درسه سطح ۲۰۰و۳۰۰و۴۰۰کیلوگرم نیتروژن درهکتار بود با افزایش تراکم بوته از۷۵۰۰۰ به ۱۳۰۰۰۰ بوته درهکتار عملکرد دانه بهطور معنی داری از۱۲۹۱۰ به ۱۶۸۹۰ کیلوگرم درهکتار افزایش یافت با افزایش تراکم بوته از۷۵۰۰۰ به ۱۳۰۰۰۰ بوته درهکتار کارایی فیزیولوژیک بطور معنی داری از ۳۱/۵۲ به ۴۵/۵۱ کیلوگرم درهکتار افزایش یافت با افزایش مصرف نیتروژن از۲۰۰به ۴۰۰ کیلوگرم هکتار کارایی فیزیولوژیک به طور معنی داری از ۴۳/۰۳ به ۳۲/۷۳ کیلوگرم درهکتار کاهش یافت.