سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا میرزایی – کارشناسی ارشد زراعت
عباس رضایی زاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمانشاه
مهرشاد براری – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
علی اشرف مهرابی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرتاریخ کاشت کشت دوم آفتابگردان برعملکرد و اجزای آن آزمایشی درمناطق معتدل سرد کرمانشاه بصورت طرح کرتهای خرده شده با طرح پایه کامل تصادفی با سه تکرار درایستگاه تحقیقات اسلام آبادغرب درسال ۱۳۸۹ انجام گردید تاریخهای کاشت با سه سطح شامل ۲۰خردادماه ۵تیرماه و ۲۰تیرماه درکرت های اصلی و هیبریدهای آفتابگردان شامل آذرگلCMS19×R43 آلستار فرخSHF-81-85 ) SHF-81-9O درکرتهای فرعی قرار داده شدند نتایج تجزیه واریانس نشان دادصفات قطرطبق وزن هزاردانه عملکرد دانه درصد روغن و عملکرد روغن درتاریخهای کاشت مختلف دارایتفاوت معنی دار بودند تاریخ کاشت اول بیستم خردادماه ازنظر کلیه صفات بهترین تاریخ کاشت بود قطرطبق وزن هزاردانه عملکرد دانه درصد و عملکرد روغن درتاریخ کاشت اول بیستم خردادماه و تاریخ کاشت سوم پنجم تیرماه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را نشان دادند.