سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحسین هاشمیان احمدی – کارشناس ارشد گیاهان دارویی
مهران محمدپور – کارشناس ارشدگیاهان دارویی
بهلول عباس زاده – دکتری اکولوژی
همت ا… پیردشتی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی ساری

چکیده:

گیاه بادرشبو با نام علمیDracocephalum moldavica L. گیاهی علفی یکساله و متعلق به تیره نعناعیان Labiateae می باشد به منظور بررسی اثرتاریخ کاشت و تراکم بردرصد اسانس و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو ازمایشی بصورت طرح اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تاریخ کاشت ۲۳ خرداد و ۱۵و۲۷تیر به عنوان عامل اصلی و سه تراکم ۳۰×۱۰و۲۰×۳۰و۳۰×۳۰ سانتی متر به عنوان عامل فرعی درسه تکرار درمزرعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری درسال ۸۹ انجام شد اسانس گیری با استفاده از دستگاه کلونجر به مدت ۳/۵ ساعت انجام شد گیاهان درمرحله گلدهی کامل بررسی شدند نتایج نشان داد که اثرتاریخ کاشت تنها برارتفاع گیاه تعدادگره و میزان اسانس بادرشبو معنی دار شد بیشترین ارتفاع گیاه ۵۲/۸۳و۵۰/۲۳ سانتیمتر ازتاریخ های کاشت اول و دوم و بیشترین تعدادگره ۸/۹۵ ازتاریخ کاشت اول بدست آمد تاخی ردرکاشت باعث افزایش معنی دار میزان اسانس شد بطوریکه بیشترین میزان آن ۰/۳۲ ازتاریخ کاشت سوم بدست آمد اثرتراکم غیرازارتفاع گیاه برهیچ یک از صفات مورفولوژیک وزن خشک گیاه و میزان اسانس معنی دار نشد. بیشترین ارتفاع گیاه ۵۱/۸۰ سانتیمتر ازتراکم اول بدست آمد.