سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

دییار احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
منصور سراجوقی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزادبروجرد
امین فرنیا –
اسعد رخزادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سنندج

چکیده:

به منظوربررسی اثرات تاریخ کاشت و کاربرد ماده سوپرجاذب بررشد و عملکرد ارقام نخود درشرایط دیم آزمایشی بصورت کرتها یدوبار خرده شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال زراعی ۹۰-۸۹ درمنطقه سنندج اجرا شد عامل اصلی تاریخ کاشت دردوسطح شامل کاشت انتظاری ۲۰ اذروکاشت بهاره ۲۰اسفند عامل فرعی دردو سطح شامل شاهد عدم کاربرد و کاربرد ماده سوپرجاذب استاکوزورب و عامل فرعی فرعی رقم درسه سطح شامل ارقام آرمان هاشم و ILC482 بود نتایج نشان دادک ه طول مراحل مختلف نمو گیاه شامل طول دوره سبز شد تامراح گلدهی غلاف دهی و رسیدگی و میزان عملکرد دانه درکاشت انتظاری نسبت به کاشت بهاره به طور بسیارمعنی داری بیشتر بود کاربرد ماده سوپرجاذب دراین ازمایش برمراحل نمونخود اثرمعنی داری نداشت ولی عملکرد دانه با کاربرد سوپرجاذب نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان داد اثررقم برزمان وقوع مراحل نموی گیاه و عملکرد دانه بسیارمعنی دار بود رقم ILC482 نسبت به دورقم دیگردارای کوتاه ترین زمان ازمرحله سبز شدن تا رسیدگی و بیشترین میزان عملکرددانه بود هیچ کدام از اثرات متقابل برصفات مورد مطالعه معنی دار نبودند.