سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین شمسی محمودآبادی – گروه زراعت – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
زینب حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سید علی طباطبائی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظورتعیین اثرتاریخ کاشت وتراکم برعملکرد و اجزای عملکرد و برخی از صفات کمّی وکیفی سورگوم دانه ای آزمایشی در بهار ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی شامل سه تاریخ کاشت ۳/۱۵، ۳/۳۰ ۱۴/۴ وکرتهای فرعی شامل سه سطح تراکم ۷۵ و ۱۰۰ و ۱۵۰ هزار بوته در هکتار بود. صفت های مورد بررسی شامل عملکرد دانه، تعداد دانه در پانیکول، تعداد پانیکول در متر مربع، وزن هزار دانه و پروتئین دانه بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اثر تراکم های مختلف بوته بر تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و پروتئین دانه دارای اختلاف معنی داری می باشد، اما از نظر تعداد پانیکول در متر مربع اختلاف معنی دار نبود و با افزایش تراکم، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه وپروتئین دانه به طورمعنی داری کاهش نشان داد، ولی عملکرد دانه افزایش پیدا کرد. نتایج نشان داد تاریخ کاشت سوم از دو تاریخ کاشت دیگر برتر بوده و بیشترین عملکرد دانه به میزان [فرمول در متن اصلی مفاله] درتاریخ کاشت ۴/۱۴ بدست آمده و از بین تراکم های فوق مناسب ترین تراکم ۱۵۰ هزار بوته در هکتار می باشد در نتیجه پیشنهاد می شود برای کشت سورگوم دانه ای در میبد و مناطق مشابه از تراکم ۱۵۰ هزار بوته در هکتار در محدوده ی ۱۴ تیر تا ۱مرداد استفاده شود.