سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساسان امیری مقدم – کارشناسی ارشد زراعت
جهانفر دانشیان – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
کیوان شمس – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
سیدعلی رضا ولدآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

به منظور ارزیابی صفات زراعی ارقام سویا درتاریخ های کاشت ازمایشی درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه بصورت کرتهای یکبار خرد شدهدرقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار درسال ۱۳۸۸ اجرا گردید کرتهای اصلی به تاریخهای کاشت ۲۲اردیبهشت ۵ خرداد و ۱۹ خرداد و کرتهای فرعی به ارقام سویا Williams ، Zane و M9,M7 اختصاص یافت تاخیر درکاشت بطور معنی داری برعملکرد تاثیر گذاشت اما تعداددانه درساقه تحت تاثیر تاریخ کاشت قرارنگرفت علاوه براین نتایج حاکی ازاختلاف معنی دار ارقام ازنظر کلیه صفات موردم طالعه و معنی دار بودن اثرات متقابل بین تاریخ کاشت و رقم درصفات وزن غلاف درگیاه تعداددانه درساقه اصلی تعداددانهدرشاخه فرعی و وزن پوسته غلاف بود تاریخ کاشت اول با ۲۷۳/۶ گرم بیشترین و تاریخ کاشت سوم با ۲۱۲/۷ گرم کمترین وزن دانه درمترمربع را دارا بودند