سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساسان امیری مقدم – دانش آموخته کارشنسای ارشد زراعت
جهانفر دانشیان – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
کیوان شمس –
سیدعلیرضا ولدابادی –

چکیده:

بهمنظور ارزیابی صفات زراعی ارقام سویا درتاریخهای کاشت آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه بصورت کرتهای یکبارخرده شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار درسال ۱۳۸۸ اجرا گردید کرتهای اصلی به تاریخهای کاشت ۲۲ اردیبهشت ۵خرداد و ۱۹خرداد و کرتهای فرعی به ارقام سویا Williams وZane ، M9,M7 اختصاص یافت اثرتاریخ کاشت برروی ارتفاع بوته تعدادشاخه فرعی وتعدادغلاف درشاخه معنی دار بود اما وزن هزاردانه تعدادگره و فاصله میانگره تحت تاثیر تاریخ کاشت قرارنگرفت همه صفات مورد آزمون تحت تاثیر رقم قرارگرفته و معنی دار بود اثرمتقابل تاریخ کاشت و رقم برتعدادغلاف درساقه اصلی و شاخه فرعی معنی دار بود تاخیر درکاشت موجب کاهش اغلب صفات اندازه گیری شده گردید تاریخ کاشت اول و رقم Williams ازنظر صفات مورد بررسی برتر بوده و اینتیمار بیشترین عملکرد ۲۷۳۰ کیلوگرم درهکتار را به خود اختصاص داد.