سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسرین فرهادی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
سکینه پوررنجبری –

چکیده:

کاربردهای متعدد روغن کرچک به دلیل خصوصیات فیزیکوشیمیایی منحصر بفرد آن درصنایع دارویی شیمیایی بهداشتی آرایشی بیودیزل و اخیرا در صنایع غذایی باعث شده است تا پژوهشهای زیادی روی آن انجام بگیرد این تحقیق به منظور بررس یمحتوای روغن و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک در تاریخهای مختلف کشت در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت درنمونه های آنالیز شده محتوای روغن ۶۷ / ۴۹ – ۴۵ / ۳۴ % رطوبت ۱۲/ ۲ – ۹۷ / ۰% ضریب شکست ۷۳ / ۱ – ۴۷۰ /۱ میزان کلروفیلmg Pheophytin/kg Oil 40 / 0 – 26 /0 ، عدد اسیدی mg NaOH/g Oil 0/62-0/28 ، عدد پروکسید meq O2/Kg Oil 0، عدد صابونی mg KOH/g Oil 165/62–181/34 ,و عدد یدی g I2/100 g Oil89/22-82/43 بودند روغن کرچک حاصل از تاریخ های مختلف کشت از لحاظ میزان رطوبت کلروفیل عدد اسیدی در سطح p<0/0 و عدد صابونی در سطح p<0/01 دارای اختلاف معنی داری را نشان دادند اما از لحاظ میزان روغن ضریب شکست عدد یدی و پروکسید درسطح P>0/05 دارای اختلاف معنی داری نبودند.