سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت اکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد شریف مقدسی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
فاطمه طیوری خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاَثیر تاریخ کاشت ، بر برخی شاخص های فیزیولوژیک موثر برعملکرد دانه دو رقم گلرنگ (سینا و محلی اصفهان )به صورت آزمایشی در بهارسال ۱۳۹۰ در قا لب طرح اسپلیت پلات با پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شهرک دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه اجرا شد. که درآن دو تاریخ کاشت ۱۵ فروردین و ۳۰ فروردین به عنوان فاکتور اصلی و دو رقم سینا و محلی اصفهان به عنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با تاخیر در کاشت ا ش خص های فیزیولوژیک همچون شاخص سطح برگ ، سرعت رشد محصول و سرعت جذب خالص کاهش یافته و باعث کاهش عملکرد شدند. و نسبت سطح برگ تحت تاثیر هیچکدام ازتیمارها قرار نگرفت.حداکثرشا خص سطح برگ درتاریخ کشت اول و به میزان ۳/۲۸ از رقم محلی اصفهان و حداکثرشاخص سطح برگ درتاریخ کاشت دوم نیز از این رقم و به میزان ۲/۴۱ در مرحله گلدهی بدست آمد. بالاترین سرعت رشد محصول در ۶۹ و ۶۲ روز پس از کاشت و به هنگام شروع کاهش LAI بدست آمد. سرعت جذب خالص و نسبت سطح برگ با گذشت زمان روند نزولی نشان دادند. اثرات تاریخ کاشت رب عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار شد. و بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول و از رقم سینا و به میزان ۳۰۱۰/۲۷ کیلوگرم درهکتاربدست آمد و بیشترین عملکرد دانه درتاریخ کاشت دوم نیزاز همین رقم و به میزان ۲۰۵۵/۳۰ کیلوگیرم درهکتار بدست آمد.کمترین عملکرددانه ازرقم محلی اصفهان وبه میزان ۱۹۵۰/۱۷ کیلوگرم درهکتار ازتاریخ کشت دوم بدست آمد.