سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آیدا طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عسکر جانعلیزاده چوبستی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا توکلی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

ارزیابی پاسخ زمین یکی از معمولترین و مهمترین مسائلی است که در ژئوتکنیک لرزه ای مطرح است تحلیل پاسخ زمین جهت پیش بینی حرکات سطح زمین و تدوین طیف پاسخ بهمنظور تعیین تنش ها و کرنشهای دینامیکی خاک برای ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی و محاسبه نیروهای ناشی از زلزله که می تواند سبب ناپایداری زمین وس ازه های حائل گردد بکار می رود وجود لایه آبرفتی در حد فاصل سنگ بستر و سطح زمین باعث تغییر مولفه های شتابنگاشت در سطح زمین و حتی اعمال مختلف لایه آبرفتی می گردد دراین پژوهش تعدادی تحلیل عددی جهته بررسی اثر بهسازی توسط شمع های ستونی برپاسخ دینامیکی ساختگاه انجام شده است در این راستا از نرم افزار اجزای محدوده پلاکسیس plaxis و المانی های ۱۵ گرهی استفاده شد. نتایج نشان میدهد که با افزایش سختی شمعهای ستونی سختی خاک افزایش و پریود غالب آن کاهش می یابد.