سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود جعفری پور – کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
همایون خزعلی – استادفیزیولوژی
حسن رکنی – استادیار موسسه علمی کاربردی جهادکشاورزی تهران

چکیده:

گرلین باعث افزایش ترشح هورمون رشد افزایش اشتها وزن بدن و کاهش ترشح تستوتستر نمی شود هدف ازاین تحقیق تعیین اثرتستوسترون و تزریق همرمان هورمون شد و تستوسترون برغلظت گرلین درگوسفندان ماده می باشد ده راس گوسفند دردو گروه ۵ تایی با سطوح انرژی ۵۰و۱۰۰ درصد به مدت ۸ روز تغذیه شدند وزن بدن درروزهای ۱و۷ تعیین شد به حیوانات درهر دوگروه درروزهای ۷و۸ به ترتیب تستوسترون ۰٫۱۴mg/kg یا تستوسترون ۰٫۱۴mg/kg به همراه هورمون رشد ۰٫۲mg/kg تزریق شد نمونه های خونی ۲ساعت بعدجمع آوری شدند و میانگین غلظت گرلین با رادیوایمنواسی اندازه گیری شد میانگین غلظت گرلین درگروه تغذیه شده با ۵۰درصد درروز ۷تیمار نسبت به روز اول بطور معنی داری افزایش یافت درحالیکه درگروه ۱۰۰درصد تغییر معنی داری مشاهده نشد درهرگروه تزریق تستوسترون سبب کاهش معنی دار غلظت گرلین دربعد تزریق نسبت به قبل تزریق شد درحالیکه درهردوگروه تزریق همزمان تستوسترون و هورمون رشد تاثیرمعنی داری برغلظت گرلین دربعد تزریق نسبت به قبل تزریق نداشت