سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محراب بشیرپور – فوق لیسانس مشاوره از دانشگاه علامه طباطبائی تهران
حسین سلیمی بجستانی – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده:

هدف:این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی بر میزان کمرویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان روستای باروق در میاندوآب صورت پذیرفت. روش : در این پژوهش از روش آزمایشی استفاده شد.جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان شهید بهشتی باروق بودند.به منظور اجرای پژوهش پس از اجرای پرسشنامه کمرویی، ۲۰ نفر از افرادی که بر اساس نمرات کسب شده در پرسشنامه کمرویی، کمترین نمره را کسب کرده بودند ،به طور تصادفی در دو گروه ۱۰ نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند.گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت مشاوره گروهی وجودی قرار گرفتند ولی گروه کنترل هیچ گونه برنامه ای دریافت نکردند. شرکت کنندگان پس از اتمام مشاوره گروهها تحت بررسی مجدد قرار گرفتند.داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ۱۹ spss و با استفاده از شاخص های توصیفی و آزموت تحلیل کوواریانس،تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها : نتایج تفاوت معنی داری را بین گروه های آزمایش و کنترل نشان داد . نتیجه گیری : با توجه به وجود تفاوت معنی دار بین گروه های آزمایش و کنترل در پس آزمون، می توان گفت که مشاوره ی گروهی وجودی در دانش آموزان در حکم روش درمانی موثر برای کاهش کمرویی،قابلیت استفاده را دارد.