سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرویز عسگری – استادیار دانشگاه آزاد اهواز
امین روستا – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سارا ساعدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
فهیمه یوسفی جویباری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی برواقعیت درمانی برپرخاشگری دختران مبتلا به نشانگان پیش ازقاعدگی شهرفسا اجرا شد دراین مطالعه نیمه تجربی ۴۶۰نفر ازدانشآموزان پایه دوم مقطع متوسطه شهر فسا که درسال تحصیلی ۹۰-۹۱ تحصیل می کردند به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه علامت شناسی سندرمپیش ازقاعدگی و پرخاشگری باس و پری را تکمیل نمودند سپس ۳۰نفر که نمرات بالاتری را کسب کردند انتخاب و بطور تصادفی ساده و دردو گروه تجربی و گروه کنترل قرارگرفتند پس از جایگزینی تصادفی سپس مداخله آزمایشی اموزش مشاوره گروهی مبتنی برواقعیت درمانی به مدت ۸جلسه ۱۲۰دقیقه ای به گروه ازمایش ارایه و سپس بعدازاتمام برنامه آموزشی پس از آزمون ازهردو گروه گرفته شد براساس نتایج حاصل ازتحلیل کوواریانس چندمتغیری مانکوا بین میانگین نمره های پس آزمون گروه های آزمایش با گروه گواه تفاوت معناداری وجود دارد P<0/001