سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ندا عاصمی زواره – دانشگاه اصفهان
کریم عسگری – دکتری روانشناسی
احمد چیت ساز – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
انیس جهانبازی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

سرگیجه ازنشانه های رایج دربیمارانی می باشد که به پزشکان عمومی و نورولوژیست ها مراجعه می کنند و ۳۰-۵۰درصد موارد علل غیرارگانیک دارند لذا مداخلات روانشناختی می تواند به واسطه بهبود وضعیت روانی اجتماعی خانوادگی سهم بسزایی درکاهش علائم بیمارانمبتلا به اختلالات سرگیجه روان تنی داشته باشد هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری برکاهش علائم جسمانی سازی وسواس – اجبار و حساسیت درروابط متقابل بیماران زن مبتلا به سرگیجه روان تنی بود این پژوهش به روش مورد شاهدی با پیش ازمون پس ازمون و پیگیری با گروه گواه انجام شده ست نمونه شامل ۲۸ بیمارزن مبتلا به سرگیجه روان تنی با تشخیص متخصص مغزواعصاب بود که به شیوه تصادفی به عنوان نمونه از جامعه آماری انتخاب شدند و به شکل تصادفی دردو گروه ازمایشی ۱۴نفر و گواه ۱۴نفر گمارده شده اند برای جمع آوری داده ها اززیرمقیاس های پرسشنامه SCL-90-R استفاده شد که درپیش ازمون پس ازمون و پیگیری توسط افراد تکمیل گردید. نتایج حاکی ازاثربخشی اموزش شناختی رفتاری مدیریت استرس برکاهش علائم جسمانی سازی وسواس – اجبار و حساسیت درروابط متقابل دربیماران زن مبتلا به سرگیجه روان تنی بود