سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نازنین سپهری – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
ابوالفضل رضاطلب –

چکیده:

ژل آلوئه ورا درغلظت های مختلف به آگاردکستروز سیب زمینی PBA برای بررسی اثر بخشی آن برای ممانعت از رشد مسیلیوم دو قارچ فراوانی که مسئول فساد میوه هستند ۸Botrytist cinerea Penicillium digitatum7 اضافه شده ست برای هر دو قارچ ممانعت از سرعت رشد مسیلیون با غلظت آلوئه ورا افزایش یافته است گرچه برای بدستآوردن ممانعتی مشابه غلظت ضروری ژل آلوئه ورا برای B.cinara سه برابر P.digitatum بوده است به طور کلی دوز ۲۵۰m1l-1 به کاهش ۴و۲ لگاریتمی رشد مسیلیوم به ترتیب برای B.cinara P.digitatum منجر شده است براساس این نتایج ژل آلوئه ورا در۲۵۰m1l-1 به عنوان پیش تیمار پیش از برداشت برای تاکستانهای انگور خوراکی ۱ تا ۷ روزه پیش از برداشت اضافه شده است میوه برای ۳۵ روز درسرما نگهداشته شده و بصورت هفتگی نمونه برداریمی شود سرعت تنفس و افت وزن به طور چشمگیری به تاخیر م ی افتند هم هوازی های مزوفیلی و هم تعداد کپک ها و مخمرها درهنگام برداشت درنمونه های آموده شده بسیار پایین است و این تاثیر درطول نگهداری ادامه دارد درپایان آزمایش درصد حبه های فاسد درمیوه آموده شده نسبت به میوه کنترل بسیار پایین تر بوده ست