سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرداد حاجی حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبائی
احمد اعتمادی – دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
خدیجه آرین – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
فهیمه پیرساقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر میزان ابراز وجود در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان شهریار بوده است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان شهریار از طریق نمونه گیری خوشه ای دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی ۲۰ نفر که نمره پایینی در این آزمون گرفتند به صورت تصادفی در ۱ گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. گشتالت درمانی به مدت ۸ جلسه در مورد گروه اول اجرا شد و سپس در مورد گروه دوم ۸ جلسه درمان شناختی- رفتاری اجرا گردید. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروههای مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد (۰/۰۱ p<) 0 درمان شناختی- رفتاری میزان ابراز وجود را افزایش داده است.