سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم اسماعیلی – دکتری روانشناسی
زهره لطیفی – دکتری روانشناسی
سعیده مهدوی – دانشجوی پزشکی
لیلا اسماعیلی – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش مقایسه اثربخشی مداخله تصویرسازی ذهنی برسرزندگی و ا عتماد به نفس فرزندان دختر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه P.T.S.D بود این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون پس ازمون و پیگیری با گروه گواه اجرا شد جامعه آماری این پژوهش تمامی فرزندان جانباز مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۸۹ در شهر اصفهان بود که از میان آنان تعداد ۴۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند به این ترتیب که از نواحی پنجگانه آموزش و پرورش ناحیه پنج و از میان فرزندان جانبازان این ناحیه ۴۰ نفر از مجموع ۷۲۶ نفر فرزند جانباز ۱۴تا۱۸ ساله با حمایت ستاد شاهد ناحیه ۵ انتخاب و به روش تصادفی د رگروه آزمایش و گواه گمارده شدند. آزمودنی ها با استفاده از مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی CIDI بررسی شده تا موارد اختلالات روانی که احتیاج به مداخلات دارویی داشتند از تحقیق حذف شوند.