سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا اصغری میرک – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشکین شهر
حمیدرضا ممتاز – استادیار دانشکده کشاورزی ارومیه
حجت اسفرم – مدرس دانشگاه پیام نور
سیدیعقوب سیدمعصومی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل مغان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی روی و منگنز برروی صفات کمی و کیفی سیب زمینی آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۱۶ تیمارو چهار تکرار روی رقم آگریا انجام شد دراین آزمایش روی و منگنز ازمنابع سولفات روی و سولفات منگنز هرکدام با چهارغلظت ۰، ۲و۴و۸ درهزار طی دو مرحله ۱۰ روز قبل از گلدهی و ۲۰ روز بعد از گلدهی بصورت محلول پاشی مورد استفاده قرارگرفتند نتایج آزمایش نشان داد با افزایش مصرف کودهای حاوی روی و منگنز عملکرد متوسط وزن غده تعداد غده در بوته درصد ماده خشک وزن مخصوص درصد پروتئین و درصد نشاسته غده ها افزایش یافت مصرف روی با غلظت ۸ درهزار عملکرد غده را به ۳۴۱۷۰ کیلوگرم درهکتار رساند که نسبت به شاهد ۲۵ درصد افزایش نشان داد. درحالیکه سطح سوم منگنز غلظت ۴ درهزار عملکرد غده را به ۳۳۸۶۶ کیلوگرم درهکتار رساند که نسبت به شاهد ۱۵ درصد افزایش نشان داد