سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید رادسپهر – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
عالمه ده نبی – کارشناس ارشدپرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضر اثربخشی روان درمانی مثبت نگر برکاهش افسردگی زنان مبتلا به میگرن بودنمونه پژوهش شامل ۳۴ ۱۷نفر گروه ازمایش ۱۷نفر گروه کنترل نفر اززنان مبتلا به میگرن شهرستان سبزوار درسال ۱۳۹۳ بود که بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و به روش تصادفی ساده دردوگروه ازمایش و کنترل قرارگرفتند طرح پژوهش ازنوع پیش ازمون – پس ازازمون یا گروه کنترل بود و ازمودنی ها به ابزار پژوهش که عبارت بودازپرسشنامه مقیاس افسردگی DASS-21 و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ پاسخ دادند و برای تحلیل داده ها ازازمون تحلیل کواریانس استفاده گردید نتایج حاصل ازتحلیل داده ها نشان داد روان درمانی مثبت نگر باعث کاهش افسردگی زنان مبتلا به میگرن گروه ازمایش درمقایسه با گروه کنترل شد