سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسد ا… ویسی – استادیار دانشگاه

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی درمان معنایی به روش گروهی برکاهش احساس تنهایی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه کردستان بود. طرح پژوهش به صورت طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند وجایگزینی تصادفی استفاده شد که تعداد هرگروه(آزمایش وکنترل) ۳۰ نفر بودند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش MANCOVA و ANOVA و t برای گروههاس مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از MANCOVA و ANOVA نشان دادند که معنادرمانی به شیوه گروهی برهردو متغیر تاثیر معناداری داشتند و همچنین نتایج آزمون t نشان داد که درمان معنایی به روش گروهی بر دو زیر مولفه افسردگی وبی خوابی تاثیرمعنادرمانی باشد ولی بردو زیر مولفه اضطراب وعملکرد جسمانی معنادار نبوده است.