سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن نظیفی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
حمیدرضا ممتاز – استادیار دانشکده کشاورزی ارومیه

چکیده:

شیوه IPM/FFSیکی از روشهای نوین مشارکتی جهت توانمندسازی کشاورزان و جوامع محلی درمدیریت مزرعه و شناخت کشت بوم می باشد اصلاح رفتار حرفه ای کشاورزان و انتقال دانش و تکنولوژی نوین و کارآمد به سطح واحد بهره برداری درراستای توسعه پایدار کشاورزی امروزه رکن اصلی برنامه های توسعه کشاورزی می باشد این پژوهش درمیان کشاورزان ذرت کار شرکت کننده در برنامه IPM/FFS ( درمنطقه مغان به منظور بررسی اثربخشی این برنامه ها برای فناوری های مراحل مختلف کشت ذرت درمنطقه مغان انجام شدها ست این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود جامعه مورد مطالعه تعداد ۴۶ نفر از کشاورزان ذرتت کاری بودندکه در برنامه IPM/FFSشرکت داشتند. دراین تحقیق ضمن معرفی ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان دیدگاه های هکشاورزان در زمینه اثربخشی برنامه IPM/FFSاولویت بندی شده است و نتایج نشان داد که آماده سازی زمین مبارزه با بیماریها کاهش مبارزه با آفات و کود دهی براساس مقدار cV از اهمیت بالایی برخوردار است.