سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا حبیبی – کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت – دانشگاه آزاد اسلامی
فرخ حق رنجبر – کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت – دانشگاه آزاد اسلامی
کبری معدنی پور – کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت – دانشگاه آزاد اسلامی
حامد برماس – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش برنامه زیانکاهی در کاهش جرائم معتادان مراجعه کننده به مرکز در شهر کرج بود. روش پژوهش علی- مقایسه ای و جامعه آماری کلیه مراکز DIC و مراجعه کنندگان به آن در سال ۱۳۸۷-۸۸ بود که از میان آنها به تصادف یک مرکز به عنوان روان پویا انتخاب شد و اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه اطلاعاتی تحقیق ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف مواد از نمونه ای به حجم ۱۲۰ نفر (۶۰ معتاد تازه وارد و ۶۰ معتاد که شش ماه یا بیشتر از ورود آنها می گذشت) جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS به صورت فراوانی و مجذور کای در سطح معناداری ۰/۰۰۰۱>P بررسی شد. یافته ها نشان داد از نیان ۱۲۰ آزمون ۶۲ نفر مرتکب جرم شده بودند که ۱۳ نفر در گروه آموزش دیده و ۴۹ نفر گروه آموزش ندیده بودند و نتایج مجذور کای ۰/۰۰۰۱>P ،۴۰/۸۷۹ = ۲nنشان داد که میزان جرم در میان معتادان آموزش ندیده بیشتر از معتادان آموزش دیده است . نتیجه گیری : به نظر می رسد که آموزش راه مناسبی برای کاهش وقوع جرم در میاان معتادان است در مرکز زیانکاهی چون خدمات ارائه شده نظیر معتادان ، سرنگ ، غذای گرم و ویزیت رایگان و مشاوره وجود دارد نیازهای اولیه افراد مراجعه کننده تا حد زیادی رفع گشته و آنها در ابتدا نیاز چندانی به پول پیدا نخواهد کرد و همین امر می تواند در کاهش جرایم این افراد مثمر ثمر واقع شود.