سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه بیدی – کارشناس ارشد روانشناسی
کاظم حسن پور – استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
اکبر رنجبرزاده – دکتری حرفه ای پزشکی
علی خردمند – روانپزشک

چکیده:

بیماری قند شایعترین و مهمترین بیماری ناشی ازاختلالات سوخت و سازبدن است آموزشهای بهداشتی و روشهای اصلاحی و رفتاری مناسب ازموثرترین و باصرفه ترین راه های پیشگیری و کنترل دیابت است هدف ازپژوهش حاضر بررسی تاثیر اموزش اصلاح رفتاربردانش نگرش خودمراقبتی و کیفیت زندگی دربیماران دیابتی نوع دو است روش پژوهش حاضر ازمایشی بوده که با طرح پیش ازمون پس آزمون با گروه گواه انجام گرفت از بین افراد دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مراکز بهداشت بجنورد ۴۰نفر متناسب با معیارهای مورد نظر انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه آزمایش ۲۰نفر و کنترل ۲۰نفر انتساب داده شدند پرسشنامه ای ۵بخشی برای تعیین اطلاعات دموگرافیک و سنهجش دانش ساخته ی غضنفری با پایایی ۰/۸۴ نگرش ساخته ی غضنفری با پایایی ۰/۸۱ خودمراقبتی ساخته غضنفری با پایایی ۰/۹۱ و کیفیت زندگی SF-20 با پایایی ۰/۷۹ دردو مرحله اجراگردید روایی پرسشنامه ها نیز موردتایید متخصصان بودها ست.