سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پرویز کریمی ثانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
کبری احیایی – کارشناس ارشد مشاوره و راهنمائی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش خودمتمایزسازی دانشجویان دختر. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شبستر در ۱۳۸۹ می باشد. از بین افراد ثبت نام نموده در این طرح ۷۰ نفر که نمرات آنها بر اساس – سال تحصیلی ۱۳۸۸ پرسشنامه خودمتمایز سازی از ۱۳۸ پایین تر بود انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی قرار داده شدند. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه نامعادل بود.ابزار مورد استفاده پرسشنامه خودمتمایزسازیDSI است.این پرسشنامه توسط اسکورون و فریدلندر( ۲۰۰۳ ) ساخته شد. نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمونT مستقل نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر افزایش خودمتمایزسازی دانشجویان دختر موثر است. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید واقع شد حالت » همچنین نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر کاهش میزان واکنش هیجانی ، افزایش کاهش گسلش عاطفی و همچنین کاهش امتزاج با دیگران در بین دانشجویان دختر موثر است و ،« من بنابراین فرضیه های فرعی هم تایید گردید.این تحقیق موید این نظر است که دانشجویان با کسب مهارت های زندگی قدرت توازن بین احساسات و شناخت و نیز بین استقلال و وابستگی را که لازمه خودمتمایزسازی و هویت شخصی باثبات است،کسب می نمایند.