سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر فلاحی – کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تهران، آدرس: مرودشت، دبیرستان شاهد
صدیقه وصالی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت، آدرس: آموزش و پرورش، هسته مشاوره

چکیده:

مقدمه و هدف: سلامت روان و عزت نفس از موضوعات و پدیده های روانشناختی هستند که از دیرباز مورد توجهروانشناسان، پزشکان و عالمان دینی بوده، متاثر از عوامل اجتماعی و شناختی است. هدف پژوهش حاضر، بررسیاثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی با رویکرد معنوی، بر سلامت عمومی و عزت نفس دانش آموزان پسر بود.روش بررسی: روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (۱۹۸۶) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (۱۹۸۸) استفاده شد. جامعه آماریشامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مرودشت در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بود که از بین آن ها به صورت تصادفی و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، ۴۰ نفر دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۲۰ نفر)جایگزین شدند. آموزش مهارتهای اجتماعی با رویکرد معنوی (بر اساس آموزه های دینی و اسلامی) بر روی گروهآزمایش در ۱۰ جلسه ۷۵ دقیقه ای و دوبار در هفته اجرا شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیلکواریانس استفاده شد.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین سلامت عمومی (F=29/08, P<0.001) و عزت نفس (F=114/17,P<0.001) گروه آزمایش و کنترل وجود دارد.نتیجه گیری کلی: آموزش مهارتهای اجتماعی با رویکرد معنوی، باعث افزایش سلامت عمومی و عزت نفس کلی دانشآموزان می شود.