سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

فرشته طیبی خرمی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات یزد، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، گروه روان شناسی بالینی، یزد، ایر
محمدحسین فلاح – دکترای کودکان استثنایی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، استاد راهنما،نویسنده و عهده دار مکاتبات
حسن زارعی – دکترای خانواده

چکیده:

در سال های اخیر کاربران شبکه های ماهواره ای رو به افزایش است و کاربران از یادگیری پنهان و تاثیراتی که به صورت ناهشیار در اثر استفاده از ماهواره به آنها منتقل می شود اطلاعات کمی دارند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاثیرات ناهشیار شبکه های ماهواره ای بر تغییر نگرش استفاده از ماهواره انجام شد. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه والدین شرکت کننده در انجمن اولیا و مربیان مدارس ناحیه ۲ شهرستان صفاشهر در سال تحصیلی ۹۲ بود. بدین منظور ۳۰ نفر از کاربران شبکه های ماهواره ای زن به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، (۱۵ نفر آزمایش، ۱۵ نفر کنترل). گروه آزمایش ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای در مورد تأثیرات ناهشیار استفاده از ماهواره آموزش دیدند. آزمودنی ها در دو گروه قبل از مداخله و در پایان مداخله به وسیله پرسش نامه محقق ساخته نگرش استفاده از ماهواره مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش تاثیرات ناهشیار باعث ایجاد نگرش منفی در استفاده از ماهواره می شود (p<0⁄۰۵). لذا می توان با آموزش تاثیرات ناهشیار و فرآیند یادگیریهای پنهان که در اثر استفاده از ماهواره ایجاد می شود باعث ایجاد نگرش منفی نسبت به استفاده از ماهواره