سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی
اصغر آقایی – دانشیار دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
حسین مولوی – استاددانشگاه اصفهان
مریم اسماعیلی – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش اثربخشی مداخله ایمن سازی دربرابر استرس برروابط مثبت با دیگران درزنان مبتلا به فشارخون اساسی بود این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس ازمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان مبتلا به فشارخون اساسی درسال ۱۳۹۱ ودرشهر اصفهان بود که از میان آنان تعداد ۳۰نفر به روش تصادفی انتخاب و درگروه های ازمایش و گواه گمارده شدند گروه ازمایش مداخله ایمن سازی دربرابر استرس را دریافت و گروه کنترل درلیست انتظار قرارگرفتند هرگره ۱۵ نفر گروه آزمایش تعداد ۸جلسه ۹۰دقیقه ای و به مدت دو نیم ماه تحت مداخلات یادشده قرارگرفتند و گروه گواه انی مداخلات را دریافت نکرد ابزار اندازه گیری دراین پژوهش پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۱۹۹۵۱ پس ازاعمال مداخله پس ازمون اجرا شد و ۲ماه پیگیری اجرا شد یافته های حاصل ازتحلیل کواریانس نشان داد که مداخله ایمن سازی دربرابر استرس P<0/01 درافزایش روابط مثبت با دیگران و به دنبال آن افزایش بهزیستی روانشناختی درزنان مبتلا به فشارخون اساسی درمراحل پس ازمون و پیگری درمقایسه با گروه کنترل موثر بود.