سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام اسکندری – رئیس آموزش منابع انسانی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز ایران

چکیده:

توسعه منابع انسانی مجموعه ای از فعالیت های نظام یافته است که از طریق به کارگیری موثر زیربخشهای توسعه منابع انسانی و با هدف ایجاد پارادایم و الگوهای ذهنی مناسب ارتقای توانمندی و تحقق بخشیدن به خود شکوفایی کارکنان یک سازمان معمول می گردد و تحقق چنین هدفی به توسعه تعالی و بهره وری بیشتر سازمان و ارتقای توان سرمایه های آن منجر می شود یکی از زیرنظام های بسیار متداول و معمول توسعه منابع انسانی نظام آموزش و یادگیری است که می تواند در اشکال مختلف اعمال گردد و باعث شکوفایی و بکارگیری استعدادهای نهفته فرد بکاراندازی قدرت تخیل و افزایش انعطاف پذیری فکریو روزآمدی دانش عمومی و تخصصی گردد اما چه نوع آموزش و با چه مشخصاتی می تواند این کارکرد را داشته باشد بی تردید توان بالقوه نظام آموزش و یادگیری برای ایجاد تغییر مستلزم یکسری عوامل و الزاماتی است که میتوانند فعالیت ها و فرصت های آموزشی در یک سازمان را در تحقق پیشرفت کارکنان و ارتقای توان رقابتی سازمان ها موثرتر و از اثربخشی بیشتر برخوردار کنند.