سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشک

چکیده:

امروزه هرگونه توسعه و پیشرفتی منوط به آموزش صحیح و راهبردی نیروی انسانی آن سازمان است. گسترش فناوری اطلاعات روشهای آموزشی را متحول و به جهت الکترونیکی شدن پیش برده است و مزایای بسیاری را برای سازمانها به ارمغان آورده است. شاید برای مدیرانآموزشی امروز، بیش از سایر دستاندرکاران آموزش اهمیت داشته باشد که تحولات جدی یادگیری را بهویژه با تاکید بر تغییرات فناوریهای نوین تعقیب کنند. به این منظور در این مطالعه مروری-تحلیلی، پس از بررسی معتبرترین منابع مرتبط، ربط و اثر آموزش در سازمان با تاکید بر آموزش الکترونیکی تحلیل شد. سوال اصلی مطالعه حاضر این بود که آیا آموزش الکترونیکی، میتواند بهعنوان رویکردی اثربخش برایتحول در آموزش سازمانی باشد. نتیجه مطالعه نشان داد که آموزش الکترونیکی یک رویکرد نوین آموزشی در سازمانها است. سهولت دسترسی به منابع آموزشی، کاهش زمان و هزینه رفتوآمد، امکان دسترسی در هر زمان و هر مکان، انعطافپذیری و عدم صرف وقت اضافی برای ترک محل کار، از ویژگیهای اصلی آموزش الکترونیکی است. از طرفی موانع مدیریتی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، فنی، باورهاینادرست، عدم دسترسی اغلب مردم به اینترنت از چالشها و موانع اساسی توسعه آموزش الکترونیکی میباشد.