مقاله اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی دختران نوجوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۲۶ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی دختران نوجوان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درمانگری شناختی
مقاله رفتاری
مقاله اضطراب اجتماعی
مقاله انعطاف پذیری شناختی
مقاله نوجوانان
مقاله رضایت از درمان
مقاله بهبودی بالینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاره حسین
جناب آقای / سرکار خانم: روئین فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حقی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی رویکرد انعطاف پذیری در مواجهه با استرس نداشته و در به کارگیری مهارت های اجتماعی ضعف دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف-پذیری شناختی نوجوانان دختر انجام پذیرفت. مواد و روش ها: در این پژوهش آزمایشی، ۲۴ نفر از دختران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی از بین دختران دبیرستانی سال تحصیلی ۱۳۹۲- ۱۳۹۳ شهرستان اسفراین که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می داد، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر) و کنترل گماشته شدند. قبل و بعد از انجام مداخلات، بر روی آزمودنی های هر دو گروه پرسشنامه های اختلال اضطراب اجتماعی (SPIN)، انعطاف پذیری شناختی (CFI)، رضایتمندی مراجع (CSQ) و شاخص بهبود کلی بالینی (CGI) اجرا شدند. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل کواریانس چند متغیری (MANOVA) در نرم افزار SPSS-19 با سطح معناداری ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شدند. همچنین درصدهای بهبودی مورد محاسبه قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود بیشتر انعطاف پذیری شناختی و کاهش معنادار اضطراب اجتماعی می شود (P<0.001). آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل میزان رضایت از درمان و بهبودی کلی خود را بطور معناداری بالاتر ارزیابی کردند و درصد بهبودی آن ها در تمام متغیرهای پژوهش بیشتر از درصدبهبودی آزمودنی های گروه کنترل بود (P<0.001).
نتیجه گیری: گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر در بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی نوجوانان دختر موثر است.