مقاله اثربخشی گروه درمانی پذیرش خویشتن به شیوه درایدن بر مولفه های سلامت عمومی معتادین مراکز ترک اعتیاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی بالینی از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشی گروه درمانی پذیرش خویشتن به شیوه درایدن بر مولفه های سلامت عمومی معتادین مراکز ترک اعتیاد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد
مقاله سلامت عمومی
مقاله گروه درمانی پذیرش خویشتن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بهرام آبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخی پور مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی گروه درمانی پذیرش خویشن روی مولفه های سلامت عمومی افراد معتاد انجام شد.
روش: جامعه آماری شامل افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان همدان در سال ۹۰-۱۳۸۹ بود که دوره سم زدایی را گذرانده و برای بهره مندی از خدمات روان درمانی به این مراکز مراجعه کرده بودند. از میان آنان ۲۷ نفر داوطلب به عنوان نمونه انتخاب شد که تحت ۱۰ جلسه، هر هفته یک و نیم ساعت گروه درمانی پذیرش خویشتن به شیوه درایدن قرار گرفتند. پیش و پس از اجرای گروه درمانی پذیرش خویشتن، آزمودنی ها توسط پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ ماده ای آزمون شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی گروه های همبسته به وسیله نرم افزارSPSS  تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد گروه درمانی پذیرش خویشتن به شیوه درایدن بر کاهش علائم اضطرابی و افسردگی افراد معتاد موثر بود.
نتیجه گیری: تغییر باورهای ناسالم به باورهای سالم، منجر به افزایش سلامت افراد معتاد می گردد.