مقاله اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری مدیریت استرس بر سلامت روان و راهبردهای مقابله با درد بیماران مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۵۶ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری مدیریت استرس بر سلامت روان و راهبردهای مقابله با درد بیماران مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روه درمانی شناختی-رفتاری
مقاله مدیریت استرس
مقاله سلامت روان
مقاله راهبردهای مقابله با درد
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارآموزیان مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: باقری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دره کردی علی
جناب آقای / سرکار خانم: امینی زاده محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان است که جنبه های مختلف سلامت فردی، از جمله سلامت روان را به مخاطره می اندازد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مدیریت استرس بر سلامت روان و راهبردهای مقابله با درد زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش بررسی: طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. به این منظور ۳۰ بیمار زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به انجمن حمایت از بیماران سرطانی یاس کرمان در پاییز ۱۳۸۹ به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سلامت روان گلدبرک (GHQ) و پرسشنامه راهبردهای مقابله با درد بود که قبل از آغاز گروه درمانی و در پایان دوره درمان به وسیله بیماران دو گروه تکمیل شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد گروه درمانی شناختی-رفتاری مدیریت استرس سبب ارتقای سلامت روان، اضطراب (p<0.01)، افسردگی (p<0.01)، علائم جسمانی (p<0.01) و عملکرد اجتماعی (p<0.01) در گروه آزمایش شده است. همچنین در زمینه استفاده از راهبردهای مقابله با درد بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01) پیگیری بعد از ۲ ماه نتایج به دست آمده در دو گروه را تایید کرد (p<0.01).
نتیجه گیری: نتایج حاصل از داده ها نشان داد که گروه درمانی شناختی- رفتاری مدیریت استرس باعث افزایش سلامت روان و افزایش استفاده از راهبردهای مقابله با درد بیماران مبتلا به سرطان پستان شده است. بنابراین از این روش می توان در مراکز انکولوژی به عنوان یک درمان تکمیلی در کنار درمان های پزشکی سود جست.