مقاله اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر درآمیختگی فکر – عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه دانشجویان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های علوم شناختی و رفتاری از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر درآمیختگی فکر – عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه دانشجویان دختر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درآمیختگی فکر – عمل
مقاله فرونشانی افکار
مقاله احساس گناه
مقاله درمان شناختی – رفتاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بساک نژاد سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر یداله
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی سربرزه معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر درآمیختگی فکر – عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران بود. این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس درآمیختگی فکر – عمل، سیاهه فرونشانی افکار و پرسشنامه خصیصه گناه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای ابتدا ۵۱۸ دانشجوی دختر مقطع کارشناسی به عنوان نمونه اولیه انتخاب شدند. از این میان، افرادی که در هر سه مقیاس درآمیختگی فکر – عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه، نمره بالاتر از یک انحراف معیار داشتند. ۳۰ نفر به روش تصادفی ساده به دو گروه ۱۵ نفره به عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل گماشته شدند. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۶۰ دقیقه ای تحت درمان شناختی – رفتاری قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری، نشان می دهد که آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در هر سه متغیر درآمیختگی فکر – عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه نسبت به گروه کنترل کاهش معنا داری را نشان دادند (P<0.001). نتایج نشان می دهد که گروه درمانی شناختی – رفتاری نقش موثری در کاهش علایم درآمیختگی فکر – عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه در جمعیت دختران دانشجو دارد.