مقاله اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر کاهش نشانگان بی خوابی زندانیان مرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر کاهش نشانگان بی خوابی زندانیان مرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درمانی شناختی رفتاری
مقاله بی خوابی
مقاله زندانیان مرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوسیرجهرمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امینی منش سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بی خوابی از اختلال های شایعی است که در اغلب موارد به عنوان علامت همراه اختلال های جسمی و روان شناختی تشخیص داده می شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی شیوع نشانگان بی خوابی و شناخت اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش این نشانگان در زندانیان مرد انجام شد.
مواد و روش ها: نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شبه آزمایشی، ۲۸ نفر از زندانیان مرد زندان مرکزی شیراز بودند که به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. سپس افراد گروه آزمایش به مدت ۹ جلسه تحت گروه درمانی شناختی رفتاری قرار گرفتند، در حالی که آزمودنی های گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. آزمودنی ها شاخص کیفیت خواب Pittsburgh، سیاهه افسردگی Beck و سیاهه اضطراب Beck را تکمیل کردند. داده ها به کمک تحلیل کوواریانس تک متغیره تحلیل شد.
یافته ها: درصد بالایی از زندانیان مورد بررسی نشانگان بی خوابی را گزارش کردند. همچنین نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد که گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش نشانگان بی خوابی در مرحله پس آزمون (p<0.01) و پیگیری (p<0.05) موثر است.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای بی خوابی در زندانیان و اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی، انجام پژوهش های بیشتر و ارایه خدمات روان شناختی در جهت کاهش نشانگان بی خوابی و عوامل زمینه ساز آن ضروری به نظر می رسد.