مقاله اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر بهبود فرایند خانواده در خانواده های افراد معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر بهبود فرایند خانواده در خانواده های افراد معتاد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درمانی شناختی رفتاری
مقاله فرایند خانواده
مقاله اعتیاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محی الدین حمید
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر بهبود فرایند خانواده در خانواده های دارای افراد معتاد شهر بیرجند انجام گرفت. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. گروه نمونه شامل ۳۰ خانواده بود که از بین خانواده های دارای افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر بیرجند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ تایی (آزمایش و کنترل) قرار داده شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه فرایند خانواده بود. برای تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۱۸ از روش آزمون آماری تحلیل کواریانس و آزمون اماری تی (t) مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین میانگین نمرات افتراقی دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین در نتایج تحلیل کواریانس، اثر معنی داری بین آزمودنی های F= 3.27، F= 11.45 دو گروه وجود داشت که حاکی از اثربخشی روش گروه درمانی شناختی رفتاری بر بهبود فرایند خانواده در خانواده های افراد معتاد است. می توان به این نتایج کاربردی رسید که در صورت ارتقای کیفیت فرایند خانواده از طریق برنامه آموزش خانواده، می توان ارتقای سطح کیفیت خانواده ها و مقدمات کنترل و پیشگیری گرایش افراد به سمت مواد مخدر را مهیا کرد.