مقاله اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر باورهای غیر منطقی و کیفیت زند گی افراد وابسته به آمفتامین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اعتیاد پژوهی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر باورهای غیر منطقی و کیفیت زند گی افراد وابسته به آمفتامین
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درمانی شناختی-رفتاری
مقاله باورهای غیرمنطقی
مقاله کیفیت زندگی و آمفتامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستجانی فراهانی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: تیزدست طاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: سوء مصرف مواد از رایج ترین اختلالات روان پزشکی است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر تغییر باورهای غیرمنطقی و کیفیت زندگی افراد وابسته به آمفتامین انجام شده است.
روش: به این منظور ۱۳۴ بیمار مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد شهر اراک به کمک پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز و پرسشنامه کیفیت زندگی بررسی شدند. از این میان ۳۰ بیمار حایز شرایط انتخاب شدند و به صورت جایگزین تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه ۱۵ نفر) قرار گرفتند. آنگاه روش گروه درمانی شناختی-رفتاری بر روی گروه آزمایش اجرا شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت نمرات گروه درمانی شناختی-رفتاری در مقایسه با گروه گواه در کاهش باورهای غیرمنطقی و افزایش کیفیت زندگی بیماران وابسته به آمفتامین معنادار است.
نتیجه گیری: گروه درمانی شناختی-رفتاری برای مدیریت مولفه های باورهای غیرمنطقی و کیفیت زندگی وابستگان به آمفتامین موثر است.